All about LOVE – participative art event

all about love - participative art event
all about love – participative art event

Com a part d’un projecte social i artístic a CASAdelDRAGON aquest 2020, us convidem a un acte molt especial. El diumenge 22.03.2020 a les 11h ens trobarem al Jardí del Color de la Familiafeliz. Allà pintarem i dibuixarem junts i juntes durant dues hores. Aquest esdeveniment està connectat a accions anteriors dutes a terme tant a Espanya com a Alemanya i també amb l’exposició de la Casa del Drac.

T’interessa? Genial. Anoteu la vostra participació. Oberta la inscripció fins el 20.03.2020 a les 12h a través del correu electrònic (Juan / at / petry.eu) o utilitzeu WhatsApp 0049 160 99131933 (artsurpriseme).

Per participar a l’esdeveniment és gratuït. Els punts de trobada són a les 10.30h al carrer CASAdelDRAGON Las Parras, 19 12578 Cervera del Maestre o a les 11h a l’interior del camp d’art al jardí de colors (1000m baix del turó de CASAdelDRAGON).

All about LOVE (Tot sobre l’Amor)
esdeveniment artístic participatiu
CASAdelDRAGON
Las Parras,19
12578 Cervera del Maestre
Castellón

Inici 11:00 / Durada 2 hores / Entrada lliure / places limitades / Sol·licitar fins el 20.03.2020 12:00

As part of the artistic and social project of CASAdelDRAGON in 2020 we invite you for one very special art event. Sunday 22.03.2020 at 11am we will meet in the color garden of familiafeliz. We will paint and draw together in a two hour session. This happening is linked to previous events in Spain and Germany and also to the upcoming exhibition in the house of the dragon.

You are interested? Great. Please announce your partizipation till 20.03.2020 12am via email (juan / at / petry . eu) or use WhatsApp 0049 160 99131933 (artsurpriseme).

To participate in the event is free of charge. Meeting points are 10.30am at CASAdelDRAGON Calle Las Parras,19 12578 Cervera del Maestre or 11am inside the art camp in the color garden (1000m down the hill from CASAdelDRAGON).

All about LOVE
participative art event
CASAdelDRAGON
Las Parras,19
12578 Cervera del Maestre
Castellon

Start 11am / Duration 2 hours / Entrance free / limited places / Apply till 20.03.2020 12am